Matthias Bitzer.

Photo source.

Image © Matthias Bitzer.


Via Yuki.

##